Chair Anuj Dawar   
Member Chandrajit L. Bajaj   
  Krishnendu Chakrabarty   
  Subhasis Chaudhuri   
  Surajit Chaudhuri   
  Anil K Jain   
  Sanjay Jain   
  Niraj Jha   
  Srinivasan Keshav   
  Manish Parashar   
  Natarajan Shankar